logo
Urz膮d Gminy » Za艂atwianie spraw i formularze
Zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowychZEZWOLENIA NA SPRZEDA呕 NAPOJ脫W ALKOHOLOWYCH


Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 26 pa藕dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze藕wo艣ci przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi - Dz. U. z 2012, poz. 1356),
2) uchwa艂a Nr XXIII/164/01 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych , zawieraj膮cych powy偶ej 4,5 % alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y jak i w miejscu sprzeda偶y,
3) uchwa艂a Nr II/18/02 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych.

Sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych przeznaczonych do spo偶ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda偶y mo偶e by膰 prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez W贸jta Gminy Kwidzyn, jako organu w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na lokalizacj臋 punktu sprzeda偶y na terenie Gminy Kwidzyn.
Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych wydaje si臋 na podstawie pisemnego wniosku przedsi臋biorcy.
Zezwolenia wydaje si臋 oddzielnie na nast臋puj膮ce rodzaje napoj贸w alkoholowych:
1) do 4,5 % zawarto艣ci alkoholu oraz na piwo;
2) powy偶ej 4,5 % do 18 % zawarto艣ci alkoholu (z wyj膮tkiem piwa);
3) powy偶ej 18 % zawarto艣ci alkoholu.
po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych o zgodno艣ci lokalizacji punktu sprzeda偶y z wy偶ej wymienionymi uchwa艂ami Rady Gminy Kwidzyn.

Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawiera膰:
1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;
2) oznaczenie przedsi臋biorcy, jego siedzib臋 i adres, w przypadku ustanowienia pe艂nomocnik贸w ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
3) numer w rejestrze przedsi臋biorc贸w lub ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej;
4) przedmiot dzia艂alno艣ci gospodarczej;
5) adres punktu sprzeda偶y;
6) adres punktu sk艂adowania napoj贸w alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
Do wniosku o wydanie zezwolenia nale偶y do艂膮czy膰 nast臋puj膮ce dokumenty:
1) dokument potwierdzaj膮cy tytu艂 prawny wnioskodawcy do lokalu stanowi膮cego punkt sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych;
2) pisemn膮 zgod臋 w艂a艣ciciela, u偶ytkownika, zarz膮dcy lub administratora budynku, je偶eli punkt sprzeda偶y b臋dzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
3) decyzj臋 w艂a艣ciwego pa艅stwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zak艂adu, o kt贸rej mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych, wydaje si臋 na czas oznaczony, nie kr贸tszy ni偶 4 lata, a w przypadku sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y - nie kr贸tszy ni偶 2 lata.

O艢WIADCZENIA O WARTO艢CI SPRZEDA呕Y NAPOJ脫W ALKOHOLOWYCH

Przedsi臋biorcy, prowadz膮cy sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych w roku poprzednim, s膮 obowi膮zani do z艂o偶enia, do dnia 31 stycznia, pisemnego o艣wiadczenia o warto艣ci sprzeda偶y poszczeg贸lnych rodzaj贸w napoj贸w alkoholowych w roku poprzednim.

OP艁ATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLE艃 NA SPRZEDA呕 NAPOJ脫W ALKOHOLOWYCH

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego wa偶no艣ci, op艂aty za korzystanie z tego zezwolenia dokonuje si臋 w wysoko艣ci proporcjonalnej do okresu wa偶no艣ci zezwolenia (op艂ata nale偶na za ka偶dy dzie艅 wa偶no艣ci zezwolenia w tym roku).
Op艂at臋 wnosi si臋 na rachunek gminy (konto bankowe), przed wydaniem zezwolenia, w wysoko艣ci:
1) 525 z艂 na sprzeda偶 napoj贸w zawieraj膮cych do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
2) 525 z艂 na sprzeda偶 napoj贸w zawieraj膮cych powy偶ej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyj膮tkiem piwa);
3) 2.100 z艂 na sprzeda偶 napoj贸w zawieraj膮cych powy偶ej 18 % alkoholu.
Op艂ata, w wysoko艣ci okre艣lonej powy偶ej, dotyczy przedsi臋biorc贸w rozpoczynaj膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w tym zakresie.

Przedsi臋biorca prowadz膮cy sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych w punkcie sprzeda偶y, w kt贸rym roczna warto艣膰 sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych w roku poprzednim przekroczy艂a:
1) 37.500 z艂 dla napoj贸w alkoholowych o zawarto艣ci do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi op艂at臋 w wysoko艣ci 1,4 % og贸lnej warto艣ci sprzeda偶y tych napoj贸w w roku poprzednim;
2) 37.500 z艂 dla napoj贸w alkoholowych o zawarto艣ci od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) - wnosi op艂at臋 w wysoko艣ci 1,4 % og贸lnej warto艣ci sprzeda偶y tych napoj贸w w roku poprzednim;
3) 77.000 z艂 dla napoj贸w alkoholowych o zawarto艣ci powy偶ej 18 % alkoholu - wnosi op艂at臋 w wysoko艣ci 2,7 % og贸lnej warto艣ci sprzeda偶y tych napoj贸w w roku poprzednim.
Przedsi臋biorcy, kt贸rych roczna warto艣膰 sprzeda偶y poszczeg贸lnych rodzaj贸w napoj贸w alkoholowych nie przekroczy艂a warto艣ci, o kt贸rej mowa powy偶ej, wnosz膮 op艂at臋 roczn膮 w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
1) 525 z艂 w przypadku korzystania z zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w zawieraj膮cych do 4,5 % alkoholu oraz piwa - rata op艂aty wynosi 175 z艂;
2) 525 z艂 w przypadku korzystania z zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w zawieraj膮cych powy偶ej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) - rata op艂aty wynosi 175 z艂;
3) 2.100 z艂 w przypadku korzystania z zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w zawieraj膮cych powy偶ej 18 % alkoholu - rata op艂aty wynosi 700 z艂.
Warto艣膰 sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych to kwota nale偶na sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzgl臋dnieniem podatku od towar贸w i us艂ug oraz podatku akcyzowego. Warto艣膰 sprzeda偶y nale偶y oblicza膰 oddzielnie dla ka偶dego rodzaju napoj贸w alkoholowych.
Op艂at臋 za korzystanie z zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych nale偶y wnie艣膰 na rachunek gminy (konto bankowe) w ka偶dym roku kalendarzowym obj臋tym zezwoleniem w trzech r贸wnych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 wrze艣nia danego roku kalendarzowego.

ZEZWOLENIA NA SPRZEDA呕 NAPOJ脫W ALKOHOLOWYCH PODCZAS PRZYJ臉膯

Przedsi臋biorcom, kt贸rych dzia艂alno艣膰 polega na organizacji przyj臋膰, zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych mog膮 by膰 wydawane na okres do 2 lat.
Wy偶ej wym. zezwolenia wydaje si臋 na poszczeg贸lne rodzaje napoj贸w alkoholowych na podstawie pisemnego wniosku przedsi臋biorcy.
Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawiera膰:
1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;
2) oznaczenie przedsi臋biorcy, jego siedzib臋 i adres, w przypadku ustanowienia pe艂nomocnik贸w ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
3) numer w rejestrze przedsi臋biorc贸w lub ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej;
4) przedmiot dzia艂alno艣ci gospodarczej;
5) adres punktu sk艂adowania napoj贸w alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
Op艂ata za korzystanie z zezwolenia, o kt贸rym mowa powy偶ej, jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysoko艣ci okre艣lonej tak samo jak przy zezwoleniach na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych przeznaczonych do spo偶ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda偶y.
Przedsi臋biorcy korzystaj膮cy z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas przyj臋膰 maj膮 r贸wnie偶 obowi膮zek z艂o偶y膰 o艣wiadczenia o warto艣ci sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych w roku poprzednim.

ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE NA SPRZEDA呕 NAPOJ脫W ALKOHOLOWYCH

Na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych przedsi臋biorcom posiadaj膮cym zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych mog膮 by膰 wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzeda偶 poszczeg贸lnych rodzaj贸w napoj贸w alkoholowych na okres do 2 dni.
Zezwolenie wydaje si臋 na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego.
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia musi zawiera膰:
1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;
2) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzib臋 i adres, w przypadku ustanowienia pe艂nomocnik贸w ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
3) numer w rejestrze przedsi臋biorc贸w lub ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej;
4) przedmiot dzia艂alno艣ci gospodarczej;
5) adres punktu sk艂adowania napoj贸w alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Op艂ata za jednorazowe zezwolenie, wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej 1/12 rocznej op艂aty za korzystanie z zezwole艅 na sprzeda偶 poszczeg贸lnych rodzaj贸w napoj贸w alkoholowych.

Rodzaje napoj贸w alkoholowych_________________Op艂ata za korzystanie z jednorazowego zezwolenia
do 4,5 % zawarto艣ci alkoholu oraz piwo _____________________43,75 z艂
powy偶ej 4,5 % do 18 % zawarto艣ci alkoholu (z wyj膮tkiem piwa)___43,75 z艂
powy偶ej 18 % zawarto艣ci alkoholu_________________________175,00 z艂

TERMIN ZA艁ATWIENIA SPRAWY - w ci膮gu miesi膮ca od dnia z艂o偶enia wniosku.

TRYB ODWO艁AWCZY - od decyzji organu zezwalaj膮cego przys艂uguje stronie prawo z艂o偶enia odwo艂ania do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Gda艅sku, za po艣rednictwem W贸jta Gminy Kwidzyn, w terminie 14 dni od dnia jej dor臋czenia.
.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC37 KB POBIERZO艣wiadczenie o warto艣ci sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych 06.05.2015 13:10190
.DOC34 KB POBIERZWniosek o wydanie zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas przyj臋膰06.05.2015 13:11154
.DOC55.5 KB POBIERZWniosek o wydanie zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych06.05.2015 13:14118
.DOC36 KB POBIERZWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych 06.05.2015 13:15101

Autor : Agnieszka Budakowska
Zredagowa艂(a) : Jaros艂aw Obuchowski
Data wprowadzenia : 2013-03-15 11:32:28
Data ostatniej modyfikacji : 15.03.2013 11:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1925

Redaktor  Data modyfikacji 
Jaros艂aw Obuchowski  15.03.2013 11:34poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  15.03.2013 11:32poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6423484