logo
Urz膮d Gminy » Za艂atwianie spraw i formularze
KARTA DU呕EJ RODZINYKARTA DU呕EJ RODZINY

(podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du偶ej Rodziny - Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)

Karta Du偶ej Rodziny jest dokumentem po艣wiadczaj膮cym prawo cz艂onka rodziny wielodzietnej do korzystania z uprawnie艅 polegaj膮cych na przyznaniu korzystniejszego od og贸lnie obowi膮zuj膮cego dost臋pu do towar贸w, us艂ug lub innych form dzia艂alno艣ci.
Lista podmiot贸w przyznaj膮cych uprawnienia posiadaczom Karty Du偶ej Rodziny jest publikowana na stronie internetowej: rodzina. gov.pl
Prawo do posiadania Karty Du偶ej Rodziny przys艂uguje cz艂onkowi rodziny wielodzietnej, przez kt贸r膮 rozumie si臋 rodzin臋, w kt贸rej rodzic (rodzice) lub ma艂偶onek rodzica maj膮 na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do uko艅czenia 18. roku 偶ycia;
2) w wieku do uko艅czenia 25. roku 偶ycia - w przypadku gdy dziecko uczy si臋 w:
a) szkole - do dnia 30 wrze艣nia nast臋puj膮cego po ko艅cu roku szkolnego, w kt贸rym jest planowane uko艅czenie nauki
b) szkole wy偶szej - do ko艅ca roku akademickiego, w kt贸rym jest planowane uko艅czenie nauki
3) bez ogranicze艅 wiekowych - w przypadku dzieci legitymuj膮cych si臋 orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.
Cz艂onkami rodziny wielodzietnej s膮:
1) rodzic (rodzice) - przez kt贸rego rozumie si臋 tak偶e rodzica (rodzic贸w) zast臋pczych lub osob臋 (osoby) prowadz膮c膮 rodzinny dom dziecka;
2) ma艂偶onek rodzica;
3) dziecko - przez kt贸re rozumie si臋 tak偶e dziecko, nad kt贸rym rodzic sprawuje rodzinn膮 piecz臋 zast臋pcz膮, oraz osob臋 przebywaj膮c膮 w dotychczasowej rodzinie zast臋pczej albo w rodzinnym domu dziecka, o kt贸rej mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
Prawo do posiadania Karty Du偶ej Rodziny nie przys艂uguje rodzicowi, kt贸rego s膮d pozbawi艂 w艂adzy rodzicielskiej lub kt贸remu s膮d ograniczy艂 w艂adz臋 rodzicielsk膮 przez umieszczenie dziecka w pieczy zast臋pczej, chyba 偶e s膮d nie pozbawi艂 go w艂adzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczy艂 przez umieszczenie dziecka w pieczy zast臋pczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
Prawo do posiadania Karty Du偶ej Rodziny nie przys艂uguje rodzicowi zast臋pczemu lub prowadz膮cemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy s膮d orzek艂 o odebraniu im dzieci z uwagi na niew艂a艣ciwe sprawowanie pieczy zast臋pczej.
Prawo do posiadania Karty Du偶ej Rodziny przys艂uguje cz艂onkowi rodziny wielodzietnej, kt贸ry jest:
1) osob膮 posiadaj膮c膮 obywatelstwo polskie, maj膮c膮 miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcem maj膮cym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt sta艂y, zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w zwi膮zku z okoliczno艣ci膮, o kt贸rej mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w zwi膮zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod藕cy lub ochrony uzupe艂niaj膮cej, je偶eli zamieszkuje z cz艂onkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) maj膮cym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, pa艅stwa cz艂onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz cz艂onkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wje藕dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyje藕dzie z tego terytorium obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej i cz艂onk贸w ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadaj膮cym prawo pobytu lub prawo sta艂ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Du偶ej Rodziny oraz jej duplikat s膮 przyznawane i wydawane na wniosek cz艂onka rodziny wielodzietnej.
Wniosek o przyznanie Karty Du偶ej Rodziny lub wydanie jej duplikatu sk艂ada si臋 w gminie w艂a艣ciwej ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania cz艂onka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty Du偶ej Rodziny lub wydanie jej duplikatu mo偶e z艂o偶y膰 w imieniu cz艂onk贸w rodziny wielodzietnej cz艂onek rodziny wielodzietnej posiadaj膮cy pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸ry o艣wiadczy, 偶e jest umocowany do z艂o偶enia wniosku o przyznanie Karty Du偶ej Rodziny lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty Du偶ej Rodziny lub jej duplikatu w imieniu cz艂onk贸w rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
Sk艂adaj膮c wniosek o przyznanie Karty Du偶ej Rodziny, przedstawia si臋 orygina艂y lub odpisy dokument贸w potwierdzaj膮cych prawo do przyznania Karty Du偶ej Rodziny, w szczeg贸lno艣ci:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰 oraz o艣wiadczenie, 偶e rodzic nie jest pozbawiony w艂adzy rodzicielskiej ani ograniczony we w艂adzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zast臋pczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku ma艂偶onka rodzica - dokument potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰 oraz akt ma艂偶e艅stwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do uko艅czenia 18. roku 偶ycia - akt urodzenia lub dokument potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰;
4) w przypadku dzieci w wieku powy偶ej 18. roku 偶ycia - dokument potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰 oraz o艣wiadczenie o planowanym terminie uko艅czenia nauki w danej plac贸wce;
5) w przypadku dzieci legitymuj膮cych si臋 orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci w wieku powy偶ej 18. roku 偶ycia - dokument potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰 oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zast臋pczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zast臋pczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku os贸b przebywaj膮cych w dotychczasowej rodzinie zast臋pczej albo w rodzinnym domu dziecka, o kt贸rych mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej - o艣wiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zast臋pczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku cudzoziemc贸w, sk艂adaj膮c wniosek o przyznanie Karty Du偶ej Rodziny, poza dokumentami, o kt贸rych powy偶ej mowa, okazuje si臋 dokument potwierdzaj膮cy prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sk艂adaj膮c wniosek o wydanie duplikatu Karty Du偶ej Rodziny, przedstawia si臋 dokument potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰 oraz, w przypadku dziecka w wieku do uko艅czenia 18. roku 偶ycia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰.
Karta Du偶ej Rodziny jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz ma艂偶onkowi rodzica - na czas nieokre艣lony;
2) dziecku w wieku do uko艅czenia 18. roku 偶ycia - do uko艅czenia 18. roku 偶ycia;
3) dziecku powy偶ej 18. roku 偶ycia - odpowiednio do dnia 30 wrze艣nia nast臋puj膮cego po ko艅cu roku szkolnego, w kt贸rym jest planowane uko艅czenie nauki w danej plac贸wce, lub do ko艅ca roku akademickiego, w kt贸rym jest planowane uko艅czenie nauki w danej plac贸wce, zgodnie z za艣wiadczeniem lub z艂o偶onym o艣wiadczeniem, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do uko艅czenia 25. roku 偶ycia;
4) dziecku legitymuj膮cemu si臋 orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, w wieku powy偶ej 18. roku 偶ycia - na okres wa偶no艣ci orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zast臋pczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zast臋pczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywaj膮cej w dotychczasowej rodzinie zast臋pczej albo w rodzinnym domu dziecka, o kt贸rej mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej - odpowiednio do dnia 30 wrze艣nia nast臋puj膮cego po ko艅cu roku szkolnego, w kt贸rym jest planowane uko艅czenie nauki w danej plac贸wce, lub do ko艅ca roku akademickiego, w kt贸rym jest planowane uko艅czenie nauki w danej plac贸wce, zgodnie ze z艂o偶onym o艣wiadczeniem, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do uko艅czenia 25. roku 偶ycia.
W przypadku os贸b, o kt贸rych mowa w pkt 3 i 6, Karta Du偶ej Rodziny jest wa偶na wraz z dokumentem potwierdzaj膮cym pobieranie nauki w szkole lub szkole wy偶szej.
Zmiana danych zawartych w Karcie Du偶ej Rodziny oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty Du偶ej Rodziny. W przypadku gdy Karta Du偶ej Rodziny zostanie zgubiona, skradziona lub w inny spos贸b utracona, w贸jt wydaje duplikat Karty Du偶ej Rodziny.
Karta Du偶ej Rodziny jest przyznawana bezp艂atnie.
Wydanie duplikatu Karty Du偶ej Rodziny podlega op艂acie w wysoko艣ci 9,21 z艂.
W przypadku wyst膮pienia zmian maj膮cych wp艂yw na prawo do posiadania Karty Du偶ej Rodziny, zmian danych zawartych w Karcie Du偶ej Rodziny lub zmiany miejsca zamieszkania cz艂onek rodziny wielodzietnej jest obowi膮zany do niezw艂ocznego powiadomienia o tym w贸jta, kt贸ry przyzna艂 Kart臋 Du偶ej Rodziny.
W przypadku stwierdzenia przez w贸jta utraty prawa do posiadania Karty Du偶ej Rodziny lub przyznania Karty Du偶ej Rodziny z naruszeniem przepis贸w ustawy oraz w przypadku konieczno艣ci wydania nowej Karty Du偶ej Rodziny lub wydania jej duplikatu, cz艂onek rodziny wielodzietnej jest obowi膮zany do niezw艂ocznego jej zwrotu.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC45 KB POBIERZinformacja08.01.2015 13:08174
.DOC24.5 KB POBIERZo艣wiadczenie rodzica08.01.2015 13:08149
.DOC25 KB POBIERZo艣wiadczenie ucznia08.01.2015 13:09161
.PDF124.6 KB POBIERZwniosek KDR08.01.2015 13:10153
.DOC24.5 KB POBIERZo艣wiadczenie - rodzina zast臋pcza, dom dziecka08.01.2015 13:16142

Autor : Agnieszka Budakowska
Zredagowa艂(a) : Jacek Findling
Data wprowadzenia : 2014-06-16 11:08:14
Data ostatniej modyfikacji : 08.01.2015 13:07
Liczba wy艣wietle艅 : 977

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Findling  16.06.2014 11:08poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6426854