logo
Finanse » Podatki i op艂aty
Podatek rolnyPODATEK ROLNY


Podatnikami podatku rolnego s膮:
1) w艂a艣ciciele,
2) posiadacze samoistni,
3) u偶ytkownicy wieczy艣ci,
4) posiadacze grunt贸w, kt贸re s膮 w艂asno艣ci膮 Skarbu Pa艅stwa lub jednostki samorz膮du terytorialnego, je偶eli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z w艂a艣cicielem, z Krajowym O艣rodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytu艂u prawnego albo
- jest bez tytu艂u prawnego, z wyj膮tkiem grunt贸w, kt贸re wchodz膮 w sk艂ad Zasobu W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa lub s膮 w zarz膮dzie Las贸w Pa艅stwowych. W tym przypadku podatnikami s膮 odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego O艣rodka Wsparcia Rolnictwa i Las贸w Pa艅stwowych.
5) dzier偶awcy grunt贸w gospodarstwa rolnego, kt贸re zosta艂y w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci wydzier偶awione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepis贸w o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w lub przepis贸w dotycz膮cych uzyskiwania rent strukturalnych.Powstanie i wyga艣ni臋cie obowi膮zku podatkowego

Obowi膮zek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym podatnik obj膮艂 grunt: na w艂asno艣膰, w samoistne lub zale偶ne posiadanie, lub w wieczyste u偶ytkowanie.

Obowi膮zek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesi膮ca, w kt贸rym przesta艂y istnie膰 powy偶sze okoliczno艣ci.Czynno艣ci i dokumenty

Podatnicy sk艂adaj膮 organowi podatkowemu (w贸jtowi), w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na miejsce po艂o偶enia grunt贸w, sporz膮dzone na formularzach wg wzoru okre艣lonego rozporz膮dzeniem Ministra Finans贸w:
1) osoby fizyczne - informacje o gruntach w ci膮gu 14 dni od zaistnienia okoliczno艣ci, kt贸re uzasadniaj膮 powstanie albo wyga艣ni臋cie obowi膮zku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, kt贸re powoduje zmian臋 wysoko艣ci opodatkowania,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym sp贸艂ki nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej - deklaracje na podatek rolny do 15 stycznia roku podatkowego. Je偶eli obowi膮zek podatkowy powsta艂 po tym dniu - w ci膮gu 14 dni od wyst膮pienia okoliczno艣ci, kt贸re uzasadniaj膮 powstanie obowi膮zku lub od zaistnienia zdarzenia, kt贸re powoduje zmian臋 wysoko艣ci opodatkowania.

Je偶eli grunty s膮 wsp贸艂w艂asno艣ci膮 (znajduj膮 si臋 w posiadaniu) jednocze艣nie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, b膮d藕 jednostki organizacyjnej (w tym sp贸艂ki) nieposiadaj膮cej osobowo艣ci prawnej - osoba fizyczna sk艂ada deklaracj臋 na podatek rolny oraz op艂aca podatek na zasadach, kt贸re obowi膮zuj膮 osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzyma decyzji (nakazu p艂atniczego) z ustalon膮 wysoko艣ci膮 podatku.

Obowi膮zek sk艂adania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy r贸wnie偶 podatnik贸w, kt贸rzy korzystaj膮 ze zwolnie艅 i ulg.

Dokumenty te mo偶na r贸wnie偶 z艂o偶y膰 przez internet za po艣rednictwem Elektronicznej Platformy Us艂ug Administracji Publicznej (ePUAP) - https://epuap.gov.pl
KLIKNIJ TUTAJ I Z艁脫呕 INFORMACJ臉 ELEKTRONICZNIE (OSOBY FIZYCZNE, KT脫RYM OBOWI膭ZEK PODATKOWY POWSTA艁 PO 1 LIPCA 2019 R.)
KLIKNIJ TUTAJ I Z艁脫呕 DEKLARACJ臉 ELEKTRONICZNIE (OSOBY PRAWNE, KT脫RYM OBOWI膭ZEK PODATKOWY POWSTA艁 PO 1 LIPCA 2019 R.)

Wa偶ne: Informacje i deklaracje, kt贸re powinny zosta膰 z艂o偶one do ko艅ca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji z艂o偶onych do tej daty nale偶y sk艂ada膰 z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, kt贸rych wzory zosta艂y okre艣lone uchwa艂膮 rady gminy.Stawki podatku rolnego w 2021 roku na terenie Gminy Kwidzyn:
1) dla grunt贸w gospodarstwa rolnego (r贸wnowarto艣膰 pieni臋偶na 2,5 q 偶yta) - 146,375 z艂 od 1 ha przeliczeniowego,
2) dla pozosta艂ych grunt贸w rolnych, kt贸re podlegaj膮 podatkowi rolnemu (r贸wnowarto艣膰 pieni臋偶na 5 q 偶yta) - 292,75 z艂 od 1 ha fizycznego,

obliczone wed艂ug 艣redniej ceny skupu 偶yta za 11 kwarta艂贸w poprzedzaj膮cych kwarta艂 poprzedzaj膮cy rok podatkowy.

Za gospodarstwo rolne uwa偶a si臋 obszar grunt贸w sklasyfikowanych w ewidencji grunt贸w i budynk贸w jako u偶ytki rolne, z wyj膮tkiem grunt贸w zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej innej ni偶 dzia艂alno艣膰 rolnicza, o 艂膮cznej powierzchni przekraczaj膮cej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, kt贸re stanowi膮 w艂asno艣膰 lub znajduj膮 si臋 w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym sp贸艂ki, nieposiadaj膮cej osobowo艣ci prawnej.

Przeliczniki powierzchni u偶ytk贸w rolnych zosta艂y okre艣lone w ustawie o podatku rolnym. Je偶eli nie mo偶na ustali膰 przelicznika powierzchni u偶ytk贸w rolnych, przyjmuje si臋, 偶e 1ha fizyczny odpowiada 1ha przeliczeniowemu.Zwolnienia i ulgi

Zwolnienie obejmuje m.in.:
1) u偶ytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na u偶ytkach rolnych,
2) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powi臋kszenie ju偶 istniej膮cego do powierzchni nieprzekraczaj膮cej 100 ha:
- b臋d膮ce przedmiotem prawa w艂asno艣ci lub prawa u偶ytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzeda偶y,
- b臋d膮ce przedmiotem umowy o oddanie grunt贸w w u偶ytkowanie wieczyste,
- wchodz膮ce w sk艂ad Zasobu W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa, obj臋te w trwa艂e zagospodarowanie,
3) grunty pod wa艂ami przeciwpowodziowymi i grunty po艂o偶one w mi臋dzywa艂ach.

Podatnikom przys艂uguje ulga inwestycyjna z tytu艂u wydatk贸w poniesionych na:
1) budow臋 lub modernizacj臋 budynk贸w inwentarskich, kt贸re s艂u偶膮 do chowu, hodowli i utrzymywania zwierz膮t gospodarskich oraz obiekt贸w, kt贸re s艂u偶膮 ochronie 艣rodowiska,
2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urz膮dze艅 melioracyjnych i urz膮dze艅 zaopatrzenia gospodarstwa w wod臋,
c) urz膮dze艅 do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych 藕r贸de艂 energii (wiatru, biogazu, s艂o艅ca, spadku w贸d)

je偶eli wydatki te nie zosta艂y sfinansowane w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci z udzia艂em 艣rodk贸w publicznych.Terminy i sposoby p艂atno艣ci

Podatnicy p艂ac膮 podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowi膮zku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 wrze艣nia i 15 listopada roku podatkowego.

Mog膮 to zrobi膰:
1) przelewem na rachunek organu podatkowego (osoby fizyczne dokonuj膮 przelewu na indywidualny rachunek bankowy widniej膮cy w decyzji podatkowej, za艣 osoby prawne na og贸lny rachunek bankowy: 91 8300 0009 0008 2123 2000 0020, prowadzony przez Powi艣la艅ski Bank Sp贸艂dzielczy w Kwidzynie),
2) kart膮 bankow膮 w Biurze Obs艂ugi Klienta (pok贸j nr 1) lub w Referacie Podatk贸w i Op艂at Lokalnych (pok贸j nr 6),
3) u so艂tysa (dotyczy tylko os贸b fizycznych).

Wa偶ne! Je偶eli podatek nie przekracza 100 z艂, jest p艂atny jednorazowo w terminie p艂atno艣ci pierwszej raty.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF49 KB POBIERZIR-1 dla os贸b fizycznych (od 1 lipca 2019 roku)2020-04-22 11:36:32156
.PDF34.7 KB POBIERZZIR-1 dla os贸b fizycznych (od 1 lipca 2019 roku)2020-04-22 11:36:59162
.PDF33.8 KB POBIERZZIR-2 dla os贸b fizycznych (od 1 lipca 2019 roku)2020-04-22 11:37:29158
.PDF32.1 KB POBIERZZIR-3 dla os贸b fizycznych (od 1 lipca 2019 roku)2020-04-22 11:37:42152
.PDF63.6 KB POBIERZDR-1 dla os贸b prawnych (od 1 lipca 2019 roku)2020-04-22 11:45:20150
.PDF35.2 KB POBIERZZDR-1 dla os贸b prawnych (od 1 lipca 2019 roku)2020-04-22 11:45:45150
.PDF34.1 KB POBIERZZDR-2 dla os贸b prawnych (od 1 lipca 2019 roku)2020-04-22 11:46:04143
.DOC137 KB POBIERZI-PR dla os贸b fizycznych (do 30 czerwca 2019 roku)2020-04-22 12:13:45144
.DOC177.5 KB POBIERZD-PR dla os贸b prawnych (do 30 czerwca 2019 roku)2020-04-22 12:14:07149

Autor : 艁ukasz Wereda
Zredagowa艂(a) : 艁ukasz Wereda
Data wprowadzenia : 2006-01-24 09:04:18
Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-04 13:11:50
Liczba wy艣wietle艅 : 179

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Wereda  06.05.2020 17:29poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  22.04.2020 10:28poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  22.04.2020 10:21poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  22.04.2020 10:17poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  22.04.2020 10:11poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  22.04.2020 10:07poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  24.01.2006 08:04poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11686926