logo
Rada Gminy » Tryb dzia┼éania Rady
Tryb działania RadyZgodnie z zapisami statutu:


27. Rada Gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa┼é sprawy nale┼╝─ůce do jej kompetencji, okre┼Ťlone w ustawie o samorz─ůdzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak┼╝e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
§ 28. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz─ůcy Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz─ůdku obrad;
2) ustalenie miejsca oraz daty i godziny rozpocz─Öcia obrad;
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia┼éów, w tym projektów uchwa┼é, dotycz─ůcych poszczególnych punktów porz─ůdku obrad.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porz─ůdku obrad sesyjnych powiadamia si─Ö radnych na pi┼Ťmie,
najpó┼║niej na 7 dni przed terminem obrad, z zastrze┼╝eniem § 29 ust.1 Statutu. Powiadomienia dokonuje si─Ö za po┼Ťrednictwem:
1) pocztowego operatora publicznego, listem zwyk┼éym. Termin uznaje si─Ö za dotrzymany, je┼╝eli powiadomienie zosta┼éo skutecznie nadane najpó┼║niej 8 dnia przed terminem obrad;
2) poczty elektronicznej;
3) lub w inny sposób niebudz─ůcy w─ůtpliwo┼Ťci.
4. W powiadomieniu o sesji nale┼╝y poda─ç porz─ůdek obrad, za┼é─ůczy─ç projekty uchwa┼é oraz inne niezb─Ödne materia┼éy zwi─ůzane z porz─ůdkiem obrad, przy czym materia┼éy dotycz─ůce uchwalenia bud┼╝etu dostarcza si─Ö radnym najpó┼║niej na 14 dni przed sesj─ů.
5. Terminy, o których mowa w ust.3 i 4, rozpoczynaj─ů bieg od dnia nast─Öpnego po dor─Öczeniu powiadomie┼ä i nie obejmuj─ů dnia odbywania sesji.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy powinno by─ç podane do publicznej wiadomo┼Ťci poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy og┼éosze┼ä urz─Ödu gminy.
7. W przypadku niedotrzymania terminów. o których mowa w ust.3 lub 4 albo innych nieprawid┼éowo┼Ťci w dostarczeniu radnym powiadomie┼ä o sesji lub materia┼éów, Rada Gminy mo┼╝e wyznaczy─ç nowy termin jej odbycia, bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów ustawowego sk┼éadu Rady Gminy. Uwagi co do poprawno┼Ťci zwo┼éania sesji i wnioski o jej odroczenie mog─ů zg┼éasza─ç radni, wy┼é─ůcznie w punkcie „otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno┼Ťci obrad”.
§ 29. 1. Wójt lub co najmniej 1/4 ustawowego sk┼éadu Rady Gminy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç wniosek o zwo┼éanie i odbycie sesji w ci─ůgu 7 dni od dnia z┼éo┼╝enia wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, uznaje si─Ö za z┼éo┼╝ony skutecznie, je┼╝eli zawiera proponowany porz─ůdek obrad wraz z projektami uchwa┼é (chyba, ┼╝e porz─ůdek nie zawiera punktów, w których maj─ů by─ç podj─Öte uchwa┼éy) i zosta┼é dostarczony Przewodnicz─ůcemu Rady lub w Biurze Obs┼éugi Klienta w godzinach urz─Ödowania.
§ 30. 1. Przed ka┼╝d─ů sesj─ů Przewodnicz─ůcy Rady, w uzgodnieniu z Wójtem, ustala list─Ö osób zaproszonych na sesj─Ö.
2. W sesjach Rady Gminy uczestniczy Wójt b─ůd┼║ jego zast─Öpca oraz sekretarz i skarbnik gminy.
3. W sesjach Rady Gminy powinni uczestniczy─ç kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
podlegaj─ůcych kontroli Rady Gminy oraz poszczególni pracownicy urz─Ödu gminy, w zakresie dzia┼éania których pozostaj─ů sprawy b─Öd─ůce przedmiotem sesji.
§ 31. 1. Radny potwierdza swoj─ů obecno┼Ť─ç na sesji i posiedzeniu komisji Rady Gminy podpisem na li┼Ťcie obecno┼Ťci.
2. Radny w celu uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w zwi─ůzku z udzia┼éem w pracach organów gminy okazuje pracodawcy pisemne zawiadomienie, zawieraj─ůce okre┼Ťlenie terminu sesji lub posiedzenia komisji Rady Gminy, podpisane przez Przewodnicz─ůcego Rady lub przewodnicz─ůcego komisji Rady Gminy.
§ 32. Wójt zapewnia Radzie Gminy obs┼éug─Ö organizacyjno-techniczn─ů, niezb─Ödn─ů do realizacji funkcji organu stanowi─ůcego Gminy, w tym przygotowywanie dokumentacji, ekspedycj─Ö korespondencji oraz udost─Öpnienie, wyposa┼╝onych w odpowiedni sprz─Öt biurowy, pomieszcze┼ä:
1) dla potrzeb Przewodnicz─ůcego Rady Gminy;
2) do odbywania spotkań radnych z mieszkańcami Gminy;
3) do odbywania spotkań i narad radnych ( w tym sesji i posiedzeń komisji);
4) w celu przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach dzia┼éalno┼Ťci Rady

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Agata Kuszy┼äska
Data wprowadzenia : 2018-02-09 09:12:10
Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-09 10:50:16
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 723

Redaktor  Data modyfikacji 
Agata Kuszy┼äska  09.02.2018 09:45poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 11692097