logo
Urz膮d Gminy » Za艂atwianie spraw i formularze
Dowody osobiste oraz ewidencja ludno艣ciDOWODY OSOBISTE


Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno艣ci i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 ze zmianami).
2) Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu post臋powania w sprawach wydawania dowod贸w osobistych, ich uniewa偶niania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384 i 2012r. poz. 926.).

WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO
Posiadacz dowodu osobistego ma obowi膮zek wymieni膰 ten dokument w razie:
1.zmiany danych, kt贸re zamieszcza si臋 w dowodzie osobistym (np. adres miejsca zamieszkania, nazwisko), wniosek o wymian臋 dowodu osobistego nale偶y z艂o偶y膰 w terminie do 14 dni od zdarzenia powoduj膮cego zmian臋 danych;
2.uszkodzenia dowodu osobistego (np. z艂amania), wniosek o wymian臋 nale偶y z艂o偶y膰 niezw艂ocznie;
3.up艂ywu terminu wa偶no艣ci dowodu osobistego, wniosek nale偶y z艂o偶y膰 nie p贸藕niej ni偶 na 30 dni przed up艂ywem terminu wa偶no艣ci.

ZASADY UNIEWA呕NIANIA DOWOD脫W OSOBISTYCH

Z dniem l stycznia 2009 roku uleg艂y zmianie zasady uniewa偶niania dowod贸w osobistych, wynikaj膮ce z przepis贸w ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludno艣ci i dowodach osobistych oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 195, p贸z. 1198) uszczeg贸艂owionych rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu post臋powania w sprawach wydawania dowod贸w osobistych, ich uniewa偶niania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz.384).
W przypadku zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym (zmiana imienia, nazwiska, wymeldowanie) dokument ten jest uniewa偶niany z urz臋du po up艂ywie trzech miesi臋cy (a w przypadku obywateli polskich przebywaj膮cych za granic膮 - po up艂ywie czterech miesi臋cy):
1. od dnia wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego,
2. od dnia dor臋czenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia s膮du stwierdzaj膮cych zmian臋 danych osobowych,
3. od dnia sporz膮dzenia aktu ma艂偶e艅stwa stwierdzaj膮cego zmian臋 nazwiska, a w przypadku ma艂偶e艅stwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od
dnia dor臋czenia odpisu aktu ma艂偶e艅stwa,

Osoby zamieszka艂e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowi膮zane s膮 z艂o偶y膰 wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego w terminie 14 dni, za艣 osoby zamieszka艂e poza granicami kraju - w terminie 3 miesi臋cy od dnia, w kt贸rym nast膮pi艂a zmiana danych lub dor臋czenia dokument贸w potwierdzaj膮cych dokonanie takiej zmiany.
UWAGA!!!
Z艂o偶enie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego nie wstrzymuje ani nie wyd艂u偶a biegu terminu uniewa偶nienia dowodu osobistego, mo偶e tylko spowodowa膰 skr贸cenie tego terminu.
Ponadto zgodnie z nowymi przepisami dow贸d osobisty jest uniewa偶niany:
1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osob臋 trzeci膮 znalezionego dowodu osobistego,
2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
3. z dniem zgonu jego posiadacza,
4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
5. z dniem up艂ywu terminu wa偶no艣ci dowodu osobistego.

UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
Osoba, kt贸ra utraci艂a dow贸d osobisty, jest obowi膮zana niezw艂ocznie zg艂osi膰 osobi艣cie o tym fakcie w najbli偶szym Urz臋dzie Miasta lub Gminy a osoby przebywaj膮ce za granic膮 w najbli偶szym polskim Konsulacie. Po utracie dowodu osobistego nale偶y niezw艂ocznie z艂o偶y膰 wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego w urz臋dzie w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na miejsce pobytu sta艂ego. W przypadku braku miejsca pobytu sta艂ego wniosek nale偶y z艂o偶y膰 w urz臋dzie w艂a艣ciwym wed艂ug ostatniego miejsca pobytu sta艂ego.

POUCZENIE DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

1.Przy wyrabianiu dowodu osobistego po raz pierwszy do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 odpis skr贸cony aktu urodzenia (dokument mo偶na otrzyma膰 bezp艂atnie w Urz臋dzie Stanu Cywilnego) , 2 fotografie z widocznym lewym uchem nie podpisane na odwrocie.
2.Przy wymianie b膮d藕 utracie dowodu osobistego nie za艂膮cza si臋 odpis贸w akt贸w stanu cywilnego, je偶eli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uleg艂y zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajduj膮 si臋 ju偶 odpisy akt stanu cywilnego. W przypadku, gdy w dokumentacji dowodowej nie ma odpis贸w akt stanu cywilnego do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 odpis skr贸cony aktu urodzenia dla os贸b, kt贸re nie wst膮pi艂y w zwi膮zek ma艂偶e艅ski, a dla os贸b kt贸re by艂y b膮d藕 s膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim - odpis skr贸cony aktu ma艂偶e艅stwa (akty mo偶na bezp艂atnie otrzyma膰 w Urz臋dzie Stanu Cywilnego), 2 fotografie z widocznym lewym uchem nie podpisane na odwrocie.
3.Wniosek nale偶y wype艂ni膰 pismem drukowanym i z艂o偶y膰 w Urz臋dzie Gminy osobi艣cie. W przypadku dzieci, kt贸re nie uko艅czy艂y 13 roku 偶ycia, wniosek sk艂adaj膮 rodzice w obecno艣ci dziecka, je偶eli uko艅czy艂o 5 lat. W przypadku osoby ma艂oletniej, kt贸ra uko艅czy艂a 13 lat, wniosek sk艂ada jeden z rodzic贸w w obecno艣ci osoby ma艂oletniej.
4.Dow贸d osobisty odbiera si臋 osobi艣cie przedk艂adaj膮c potwierdzenie z艂o偶enia wniosku oraz poprzedni dow贸d osobisty.

EWIDENCJA LUDNO艢CI


POBYT STA艁Y
Osoba posiadaj膮ca obywatelstwo polskie i przebywaj膮ca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowi膮zana zameldowa膰 si臋 w miejscu pobytu sta艂ego.
W tym samym czasie mo偶na mie膰 tylko jedno miejsce pobytu sta艂ego.
Pobytem sta艂ym jest zamieszkanie w okre艣lonej miejscowo艣ci pod oznaczonym adresem z zamiarem sta艂ego przebywania.

POBYT CZASOWY

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu sta艂ego w innej miejscowo艣ci pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowo艣ci, lecz pod innym adresem.

Za okoliczno艣ci uzasadniaj膮ce zameldowanie na pobyt czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce uwa偶a si臋 w szczeg贸lno艣ci:
1) wykonywanie pracy poza miejscem pobytu sta艂ego;
2) pobyt zwi膮zany z kszta艂ceniem si臋, leczeniem, wypoczynkiem lub ze wzgl臋d贸w rodzinnych;
3) odbywanie czynnej s艂u偶by wojskowej;
4) pobyt w zak艂adach karnych i poprawczych, aresztach 艣ledczych, schroniskach dla nieletnich i zak艂adach wychowawczych.
W tym samym czasie mo偶na mie膰 tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwaj膮cego ponad 3 miesi膮ce.
Zameldowanie s艂u偶y wy艂膮cznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w lokalu pod oznaczonym adresem.
Osoba, kt贸ra opuszcza miejsce pobytu sta艂ego lub czasowego trwaj膮cego ponad 3 miesi膮ce, jest obowi膮zana wymeldowa膰 si臋 w organie gminy, w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najp贸藕niej w dniu opuszczenia tego miejsca.
Je偶eli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zg艂oszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczaj膮ca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowi膮zku wymeldowania si臋.
Zg艂oszenie zgonu, dokonane w urz臋dzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zast臋puje wymeldowanie osoby zmar艂ej.
Zg艂oszenie urodzenia dziecka dokonane we w艂a艣ciwym urz臋dzie stanu cywilnego zast臋puje zameldowanie. Dat膮 zameldowania dziecka jest data sporz膮dzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce pobytu sta艂ego matki dziecka lub tego z rodzic贸w, u kt贸rego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu sta艂ego - organ w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce pobytu czasowego trwaj膮cego ponad 3 miesi膮ce.
Osoba, kt贸ra wyje偶d偶a za granic臋 na okres d艂u偶szy ni偶 3 miesi膮ce, jest obowi膮zana zg艂osi膰 sw贸j wyjazd oraz powr贸t w urz臋dzie gminy w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na miejsce pobytu sta艂ego. Zg艂oszenia wyjazdu dokonuje si臋 najp贸藕niej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zg艂oszenia powrotu - najp贸藕niej przed up艂ywem czwartej doby, licz膮c od dnia powrotu.

PRZY DOPE艁NIENIU OBOWI膭ZKU MELDUNKOWEGO NALE呕Y PRZEDSTAWI膯 NAST臉PUJ膭CE DOKUMENTY:
1) dow贸d osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalaj膮cy na ustalenie to偶samo艣ci,
2) potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zg艂aszaj膮cej pobyt sta艂y lub czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce, dokonane przez w艂a艣ciciela lub inny podmiot dysponuj膮cy tytu艂em prawnym do lokalu na druku zg艂oszenia pobytu, oraz, do wgl膮du, dokument potwierdzaj膮cy tytu艂 prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzaj膮cym tytu艂 prawny do lokalu mo偶e by膰 umowa cywilno-prawna, wypis z ksi臋gi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie s膮du lub inny dokument po艣wiadczaj膮cy tytu艂 prawny do lokalu.
3) osoba niepe艂noletnia nieposiadaj膮ca dokumentu stwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 przedstawia odpis skr贸cony aktu urodzenia. Za osob臋 nieposiadaj膮c膮 pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych obowi膮zek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawuj膮ca nad ni膮 faktyczn膮 opiek臋 w miejscu ich wsp贸lnego pobytu.
4) osoby, kt贸rym wydano wojskowy dokument osobisty (m臋偶czy藕ni do 50. roku 偶ycia), przedstawiaj膮 ten dokument w celu zamieszczenia w nim stosownych wpis贸w dotycz膮cych obowi膮zku meldunkowego,
5) osoba dokonuj膮ca zameldowania si臋 na pobyt sta艂y przedstawia organowi gminy w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na nowe miejsce jej pobytu sta艂ego za艣wiadczenie o wymeldowaniu si臋 z poprzedniego miejsca pobytu sta艂ego.
.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF89.6 KB POBIERZWniosek o wydanie dowodu osobistego05.11.2009 13:05663
.DOC102.5 KB POBIERZWniosek o wydanie dowodu osobistego05.11.2009 13:05569
.DOC54.5 KB POBIERZWNIOSEK O UDOST臉PNIENIE DANYCH05.10.2010 11:50335
.PDF119.3 KB POBIERZinformacja o zmianach w przepisach meldunkowych od 2013 roku18.01.2013 12:26286

Autor : Agnieszka Budakowska
Zredagowa艂(a) : Jaros艂aw Obuchowski
Data wprowadzenia : 2005-09-27 07:52:23
Data ostatniej modyfikacji : 15.03.2013 11:31
Liczba wy艣wietle艅 : 2052

Redaktor  Data modyfikacji 
Jaros艂aw Obuchowski  21.02.2013 12:07poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  13.10.2010 11:36poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  13.10.2010 09:01poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  05.10.2010 11:49poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  04.02.2010 07:56poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  12.05.2009 10:20poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  27.09.2005 07:52poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6420008