powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta 2019 - 2023
2021

Zarządzenie Nr 49/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 marca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 kwietnia 2021 roku i dnia 24 grudnia 2021 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w roku szkolnym 2020/2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 marca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 32a/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 marca 2021 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/1/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2021 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonywania prac związanych z przeprowadzeniem w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie upoważnienia Pani Brygidy Formeli, zatrudnionej na stanowisku Sekretarza Gminy, do działania w imieniu Wójta Gminy Kwidzyn jako organu
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lutego 2021 r.
zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia na własność Gminy Kwidzyn pojazdu usuniętego na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Kwidzyn zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł (bez podatku od towarów i usług)
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/21 Wójta gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2021
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego na rok 2021 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na ro 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonywania prac związanych z przeprowadzeniem w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia zasad otrzymania statusu opiekuna społecznego oraz zasad zwrotu przez Gminę Kwidzyn kosztów zakupu pokarmu dla wolno żyjących kotów
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2021 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i samorządowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego w celu wykonywania prac związanych z przeprowadzeniem w 2020 r. powszechnego spisu rolnego na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Kwidzyn w 2021roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
o zmianie Zarządzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »