Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXIV/221/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rokUchwała nr XXXIV/220/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037Uchwała nr XXXIV/219/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037Uchwała nr XXXIV/218/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rokUchwała nr XXXIV/217/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2022 rokUchwała nr XXXIV/216/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2022Uchwała nr XXXIV/215/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XXXIV/214/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłatyUchwała nr XXXIV/213/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022- 2024Uchwała nr XXXIV/212/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022Uchwała nr XXXIV/211/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunamiUchwała nr XXXIV/210/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i GórkiUchwała nr XXXII/208/2021 z dnia 17 listopada 2021 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037Uchwała nr XXXII/207/2021 z dnia 17 listopada 2021 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rokUchwała nr XXXII/206/2021 z dnia 17 listopada 2021 - w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójtaUchwała nr XXXII/205/2021 z dnia 17 listopada 2021 - w sprawie stawek podatku od środków transportowychUchwała nr XXXII/204/2021 z dnia 17 listopada 2021 - w sprawie stawek podatku od nieruchomościUchwała nr XXXII/203/2021 z dnia 17 listopada 2021 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnychUchwała nr XXXII/202/2021 z dnia 17 listopada 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w 2022 rokuUchwała nr XXXI/201/2021 z dnia 13 października 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037Uchwała nr XXXI/200/2021 z dnia 13 października 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rokUchwała nr XXXI/199/2021 z dnia 13 października 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania celem opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego KwidzynaUchwała nr XXXI/198/2021 z dnia 13 października 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 34a, położonego w Gurczu, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcyUchwała nr XXXI/197/2021 z dnia 13 października 2021 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022Uchwała nr XXX/196/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 - w sprawie przekazania pisma zatytułowanego jako petycjaUchwała nr XXX/195/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037Uchwała nr XXX/194/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rokUchwała nr XXX/193/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 - w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy KwidzynUchwała nr XXX/192/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 - w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie KwidzynUchwała nr XXX/191/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 383/23 w obrębie geodezyjnym Rakowiec, gmina KwidzynUchwała nr XXIX/190/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037Uchwała nr XXIX/189/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rokUchwała nr XXIX/188/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KwidzynUchwała nr XXIX/187/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020Uchwała nr XXIX/186/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2020Uchwała nr XXIX/185/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufaniaUchwała nr XXVIII/184/2021 z dnia 26 maja 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037Uchwała nr XXVIII/183/2021 z dnia 26 maja 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rokUchwała nr XXVIII/182/2021 z dnia 26 maja 2021 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr XXVIII/181/2021 z dnia 26 maja 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2021 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy KwidzynUchwała nr XXVIII/180/2021 z dnia 26 maja 2021 - w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę KwidzynUchwała nr XXVII/179/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037Uchwała nr XXVII/178/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rokUchwała nr XXVII/177/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn na rok 2021Uchwała nr XXVII/176/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2021 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn.Uchwała nr XXVII/175/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 - w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego w Tychnowach w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówUchwała nr XXVII/174/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 - w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wnioskuUchwała nr XXVI/173/2021 z dnia 18 marca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr XXVI/172/2021 z dnia 18 marca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037Uchwała nr XXVI/171/2021 z dnia 18 marca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rokUchwała nr XXVI/170/2021 z dnia 18 marca 2021 - o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021Uchwała nr XXV/169/2021 z dnia 18 lutego 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037Uchwała nr XXV/168/2021 z dnia 18 lutego 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2021 rokUchwała nr XXV/167/2021 z dnia 18 lutego 2021 - w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn z przeprowadzonej kontroli w roku 2020.Uchwała nr XXV/166/2021 z dnia 18 lutego 2021 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy KwidzynUchwała nr XXV/165/2021 z dnia 18 lutego 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wezwania Rady Gminy Kwidzyn do pilnego przyjęcia uchwaly dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V2Uchwała nr XXV/164/2021 z dnia 18 lutego 2021 - w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o., z siedzibą w Kwidzynie, na lata 2021-2023Uchwała nr XXV/163/2021 z dnia 18 lutego 2021 - sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kwidzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówUchwała nr XXV/162/2021 z dnia 18 lutego 2021 - w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2021 rokuUchwała nr XXV/161/2021 z dnia 18 lutego 2021 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kwidzyn na lata 2021-2025