Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LV/386/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2024 rokUchwała nr LV/385/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2024-2039Uchwała nr LV/384/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie wyrażeniqa zgody na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w MalborkuUchwała nr LV/383/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spólki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze sp. z o.o. z siedzibą w MalborkuUchwała nr LV/382/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Uchwała nr LV/381/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokUchwała nr LV/380/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie planu pracy Komisji stalych Rady Gminy Kwidzyn na 2024 rokUchwała nr LV/379/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2024Uchwała nr LV/378/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kwidzyn od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 60/3, położonej w obrębie geodezyjnym TychnowyUchwała nr LIV/odrzucona/2023 z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy KwidzynUchwała nr LIV/377/2023 z dnia 29 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Uchwała nr LIV/376/2023 z dnia 29 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokUchwała nr LIV/375/2023 z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie zasad itrybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówUchwała nr LIV/374/2023 z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie stawek podatku od środków transportowychUchwała nr LIV/373/2023 z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie stawek podatku od nieruchomościUchwała nr LIV/372/2023 z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w 2024 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnychUchwała nr LIV/371/2023 z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”Uchwała nr LIII/370/2023 z dnia 30 października 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Uchwała nr LIII/369/2023 z dnia 30 października 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokUchwała nr LIII/368/2023 z dnia 30 października 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028Uchwała nr LIII/367/2023 z dnia 30 października 2023 - w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028Uchwała nr LIII/366/2023 z dnia 30 października 2023 - w sprawie przyjęcia Programu Upowszechniania Sportu i Turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2024-2026Uchwała nr LII/365/2023 z dnia 27 września 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Uchwała nr LII/364/2023 z dnia 27 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokUchwała nr LII/363/2023 z dnia 27 września 2023 - w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Gminy Kwidzyn przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowychUchwała nr LII/362/2023 z dnia 27 września 2023 - w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy KwidzynUchwała nr LI/360/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokUchwała nr LI/361/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Uchwała nr LI/359/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 - w sprawie emisji obligacjiUchwała nr LI/358/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 - sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projektyUchwała nr LI/357/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Gdańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąUchwała nr L/356/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Uchwała nr L/355/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokUchwała nr L/354/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłychUchwała nr L/353/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie KwidzynUchwała nr L/352/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie KwidzynUchwała nr L/351/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w LiczuUchwała nr L/350/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rokUchwała nr L/349/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2022Uchwała nr L/348/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufaniaUchwała nr XLIX/347/2023 z dnia 31 maja 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Uchwała nr XLIX/346/2023 z dnia 31 maja 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokUchwała nr XLIX/345/2023 z dnia 31 maja 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w 2023 roku na przebudowę drogi powiatowej nr 3209G Grabówko-Nebrowo Wielkie na odcinku 0+000 - 2+730 kmUchwała nr XLIX/344/2023 z dnia 31 maja 2023 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr IX/43/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn, zmienionej Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn oraz uchwałą Rady Gminy Kwidzyn nr XXIX/188/21 ;z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaUchwała nr XLIX/343/2023 z dnia 31 maja 2023 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębach geodezyjnych Mareza i PodzamczeUchwała nr XLIX/342/2023 z dnia 31 maja 2023 - w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kwidzyn na lata 2023-2026"Uchwała nr XLIX/341/2023 z dnia 31 maja 2023 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobieraniaUchwała nr XLIX/340/2023 z dnia 31 maja 2023 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr XLVIII/odrzucona/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 - w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domownikówUchwała nr XLVIII/339/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalania ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działaniaUchwała nr XLVIII/338/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Uchwała nr XLVIII/337/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokUchwała nr XLVIII/336/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr XLVIII/335/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza TransportowegoUchwała nr XLVII/334/2023 z dnia 29 marca 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Uchwała nr XLVII/333/2023 z dnia 29 marca 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokUchwała nr XLVII/332/2023 z dnia 29 marca 2023 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn na rok 2023Uchwała nr XLVII/331/2023 z dnia 29 marca 2023 - w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi 247051G w miejscowości BaldramUchwała nr XLVII/330/2023 z dnia 29 marca 2023 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kwidzyn do Klastra Energii pn. Czyste PowiśleUchwała nr XLVII/329/2023 z dnia 29 marca 2023 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Kwidzyn na lata 2023-2025Uchwała nr XLVI/328/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie Uchwała nr XLVI/327/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kwidzyn w zakresie udostępniania danych przestrzennychUchwała nr XLVI/326/2023 z dnia 27 lutego 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Uchwała nr XLVI/325/2023 z dnia 27 lutego 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokUchwała nr XLVI/324/2023 z dnia 27 lutego 2023 - sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym GórkiUchwała nr XLVI/323/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie nadania nazwy „ulica Nad Balatonem" oraz „ulica Podmiejska" drogom wewnętrznym w MarezieUchwała nr XLVI/322/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy MieszkaniowejUchwała nr XLVI/321/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Gdańskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąUchwała nr XLVI/320/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2023 roku Uchwała nr XLVI/319/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030"Uchwała nr XLV/318/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Uchwała nr XLV/317/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokUchwała nr XLV/316/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy KwidzynUchwała nr XLV/315/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy KwidzynUchwała nr XLV/314/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr XLV/313/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr XLV/312/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach