Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Stanowisko do spraw rozwoju i promocji gminy

Katarzyna Stremel

pokój nr 27,  II piętro

tel. 55 261 41 68

e-mail: promocja@gminakwidzyn.pl

 

Zakres działania stanowiska: sprawy związane z przygotowywaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i aktualizacją planów gospodarczych gminy takich jak Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn, plan zaopatrzenia w ciepło, plan gospodarki niskoemisyjnej i inne, sprawy promocji gminy, w tym nadzór nad prowadzeniem promocyjnej witryny internetowej gminy, współpraca z mediami, realizacja zadań w zakresie współpracy międzygminnej, regionalnej i międzynarodowej, sprawy rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Kwidzyn, w tym współpraca w zakresie tego rozwoju ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, gminnymi placówkami oświatowymi oraz z innymi organizacjami i instytucjami działającymi w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, sprawy turystyki i wypoczynku, prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich, innych niż podlegające rejestracji przez Marszałka Województwa oraz realizacja zadań gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji celowych instytucją kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kwidzyn, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych otrzymanych przez placowki oświatowe na zadania realizowane między innymi w ramach programów, projektów  ( z wyłączeniem unijnych), sprawy stypendiów Wójta za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

 

Pełnomocnik Wójta do spraw ochrony informacji niejawnych

Jacek Findling 

pokój nr 21, I piętro

tel. 55 261 41 76

e-mail: oc@gminakwidzyn.pl

 

Zakres działania stanowiska: należy zapewnienie ochrony informacji niejawnych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie, kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych, prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających w stosunku do pracowników, którzy mają być upoważnieni do dostępu do informacji niejawnych.

 

Inspektor ochrony danych

Jacek Findling 

pokój nr 21, I piętro

tel. 55 261 41 76

e-mail: oc@gminakwidzyn.pl

 

Zakres działania stanowiska: informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia 2016/679 oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie, monitorowanie przestrzegania rozporządzenia 2016/679, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia 2016/679, współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia 2016/679, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach, wypełnianie zadań, o których mowa w pkt 1-5 z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

 

Stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz informatyzacji - w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 

Jacek Findling 

pokój nr 21, I piętro

tel. 552614176

e-mail: oc@gminakwidzyn.pl

 

Zakres dzialania stanowiska: sprawy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności, planowania cywilnego i zarządzania kryzysowego, inicjowanie i organizowanie współpracy pomiędzy podmiotami ochrony ludności, działającymi na obszarze gminy oraz zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData